Ako presvedčiť Daňový úrad o tom, že nemá pravdu

Ešte v júli 2017 sme zaznamenali menší úspech pri zastupovaní nášho klienta voči pracovníkom finančnej správy. O čo išlo?

V zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH si v postavení zdaniteľnej osoby podal žiadosť o registráciu pre DPH na miestne príslušnom daňovom úrade v jednom krajskom meste. Keďže vykonával so svojim osobným nehnuteľným majetkom ekonomickú činnosť a jeho obrat v súčte v sledovanom období presiahol výšku 49.750,00 EUR, bol v zmysle §4 ods.1 zákona povinný do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci podať si žiadosť o registráciu pre DPH. Správca dane je tak v zmysle zákona povinný žiadateľa najneskôr do 21 dní odo dňa podania žiadosti daňový subjekt zaregistrovať a určiť mu deň od ktorého sa stane platiteľom dane. Avšak správca dane si podanú žiadosť o registráciu vysvetlil po svojom a vôbec nebral do úvahy samotný Metodický pokyn k registrácii dane, ktorý vydalo Finančné riaditeľstvo SR práve na tento účel. Týmto de facto porušil stanovisko svojho priameho nadriadeného orgánu. A tak správca dane napriek vecným argumentom trval na tom, že klient si mal podať žiadosť o registráciu podľa iného §4 ods.4 uvedeného zákona. Inak povedané, zaplatiť daň aj z obchodu, z ktorého mu vznikla povinnosť registrovať sa. A nebola to malá čiastka. Okrem toho mu bolo jednostranne oznámené, že nedodržal tak termín registrácie podľa §4 ods.4, ktorý je podstatne kratší a navyše nestihol registráciu urobiť prostredníctvom autorizovaných elektronických služieb portálu Finančnej správy SR. Tie sú pri tomto druhu registrácie povinné a bude tak musieť znášať všetky následky z nesprávne podanej žiadosti.


V súvislosti s touto nepríjemnou situáciou nás klient požiadal o súčinnosť v komunikácii s jeho správcom dane. My sme mu samozrejme ochotne vyhoveli, keďže sa celý čas riadil našimi inštrukciami. Okrem toho, že nám správca dane dal nakoniec za pravdu, výrazne zmenil aj spôsob komunikácie s našim klientom. V podstate sa spoločne dohodli na termíne registrácie podľa §4 ods.1 zákona. Ono vlastne ani nebolo o čom. Nechali sme si totiž pre potvrdenie nášho názoru vypracovať stanovisko aj od daňového poradcu.
Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square